W3T10471

 MITSUBISHI D2 X6T02971-4930 W3T10471 35W / D2S / D2R / D3S / D3R
 X6T02971

 
Installato su veicoli :
 

MAZDA

HONDA

MITSUBISHI

SUZUKI

Garanzia 24 mesi